Posts Tagged ‘Parti’

AK Parti 18 yaş için imza toplamaya başladı

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesine ilişkin Anayasa değişikliği teklifi için milletvekillerinden imza toplamaya başladıklarını bildirdi.

“Parti kapatma” değişikliği komisyondan geçti

AK Parti’nin, siyasi partiler hakkındaki kapatma davasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın talebi üzerine Meclis’te kurulacak komisyonun izni ve Genel Kurul’un onayı üzerine açılmasını, siyasi partilerin “temelli” kapatılması hükmünün yürürlükten kaldırılmasını öngören Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.

AK Parti’nin kabul edilen önergesi ile teklifte değişiklik yapıldı ve siyasi partilere kapatma davası açılmasına ilişkin kararın Meclis Genel Kurulu’nda da onaylanması koşulu getirildi.

Buna göre, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözler, Meclis’te ileri sürülen düşünceler ile idarenin eylem ve işlemleri odaklaşmanın tespitinde gözetilmeyecek.

Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gerekecek. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenecek. Siyasi partilerin mali denetimi Sayıştay tarafından yapılacak. Sayıştayca siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilecek. Sayıştay’ın bu denetim sonunda vereceği kararlar kesin olacak.

Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin dava talebi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nca TBMM’ye ulaştırılacak. TBMM’de talebin ulaştığı tarihte grubu bulunan her siyasi partinin beşer üyeyle temsil edildiği komisyon 30 gün içinde oluşturulacak. Meclis Başkanı komisyona başkanlık edecek ancak oy kullanamayacak. Komisyonun dava açılmasına izin verilmesi ya da aksi yöndeki kararını kuruluşundan itibaren en geç 30 gün içinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla verecek.

Komisyonun kararı TBMM Genel Kurulu’nda en geç 30 gün içinde genel görüşme usulüne göre görüşülerek, gizli oyla karara bağlanacak. Genel Kurul’da karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisi olacak. Genel Kurul’un vereceği karar yargı denetimi dışında tutulacak.

Meclis’teki siyasi parti gruplarınca, izin talebiyle ilgili görüşme yapılamayacak ve karar alınamayacak. İzin talebini görüşecek komisyonun oluşumu, izin talebinin görüşülme usul ve esasları Meclis İçtüzüğüyle düzenlenecek.

Anayasa Mahkemesi, kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilecek. Devlet yardımından yoksun bırakılma, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tali olup, tek başına dava konusu yapılamayacak.

Teklifle Anayasa’nın 69. maddesindeki siyasi partilerin “temelli” kapatılması ile temelli kapatılan bir partinin başka ad altında kurulamayacağına ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak.

Bir siyasi partinin kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri için öngörülen siyaset yasağı süresi 5 yıldan 3 yıla inecek.

(AA)

AK Parti MYK Toplantısı başladı

>

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı.

Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında, AK Parti genel merkezinde düzenlenen toplantı saat 21.05’te başladı.

(AA)

Parti kapatma değişikliği Anayasa Komisyonu’nda

AK Parti Grup başkanvekilleri ve 224 milletvekilinin imzasını taşıyan Anayasa değişikliği teklifi için süreç başlıyor.

TBMM Başkanlığı, teklifi Anayasa Komisyonu’na sevketti. Komisyon’un, teklifi bu hafta içinde görüşmesi bekleniyor.

Anayasa’nın “Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar” başlıklı 69. maddesinde değişiklik öngören teklifin bundan sonraki prosedürü Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nde belirlenmiş durumda. Teklifi, öncelikle TBMM Anayasa Komisyonu’nda, ardından Genel Kurul’da görüşülecek.

Genel Kurul’da, Anayasa değişiklik teklifleri diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabi… Ancak bu teklifler Genel Kurul’da iki defa görüşülüyor. İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamıyor. Birinci turda görüşmelerin ardından maddelere geçilmesi, birinci ve ikinci madde için gizli oylama yapılacak.

İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülüyor, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemiyor. İkinci görüşmede ise maddeler ve tümü olmak üzere yine üç gizli oylama yapılacak.

Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayısının beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyu ile mümkün oluyor. Birinci görüşmede gerekli çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde, ikinci görüşmede de gerekli çoğunlukta kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olacak.

Teklif hakkında verilen değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğunluğun (330) tespiti için bu önergenin oylanması gizli oylama suretiyle tekrarlanacak.

Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki teklifler, Genel Kurul’da iki defa görüşülüyor. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün oluyor.

Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderebiliyor. Meclis; geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabiliyor.

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmediği takdirde, halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanıyor.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanı’nın iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri, Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler, Resmi Gazete’de yayımlanıyor.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekiyor.

-2010’da birinci turda 337 oy alan madde, ikinci turda 327 oyla paketten düşmüştü

AK Parti, 2010 yılında Anayasa değişikliği paketi içinde yer alan, birinci turdaki gizli oylamada 337 oy alan ancak ikinci turda 327 oy alarak paketten düşen maddenin aynısını, teklif haline getirdi.

2010 yılındaki teklifte, parti kapatma konusunda yapılacak değişikliğin görülmekte olan davalara da uygulanmasını öngören geçici madde birinci turda 338 oy almış, ancak ikinci turda 282 oyla paketten düşmüştü. Bu düzenleme, yeni teklifte yer almıyor.

(AA)

AK Parti heyeti, Suriyelileri ziyaret etti

Yaklaşık 5 bin Suriyeli sığınmacının barındığı konteyner kente gelen Yabanigül ve beraberindeki partililerden oluşan heyeti, Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları ve AFAD İl Müdürü Sinan Atakan ile kamp müdürü Halil Kendirci karşıladı.

Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan ve konteyner kentteki idari binada Atakan tarafından verilen brifinge katılan heyettekiler, daha sonra Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü okulu ziyaret edip, sosyal tesisleri, marketi ve camiyi gezdi.

Heyettekiler, daha sonra bazı Suriyeli aileleri kaldıkları konteynerlerde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

(AA)

gabile sohbet youtube video indir instagram video indir Sohbet zurna